header

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มทั่วไป
ดาวน์โหลด
1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  download

     พิมพ์เฉพาะใบสมัครให้อยู่แผ่นเดียวกัน และเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
     1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
     
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     
3. สำเนาสลิปเงินเดือน
     
4. สำเนาหน้าสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย
     5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนประโยชน์ และผู้รับเงินสงเคราะห์

 
2. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
download
     เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
     1. สำเนาบัตรประชาชน
     
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     
3. สำเนาสลิปเงินเดือน
     
4. สำเนาหน้าสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย
     5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนประโยชน์ และผู้รับเงินสงเคราะห์
 
3. ขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
download
     เอกสารประกอบการลาออก ได้แก่
     1. สำเนาบัตรประชาชน
     
2. สำเนาใบเสร็จสหกรณ์
     
4. สำเนาหน้าสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย
 
4. ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  download
     เอกสารประกอบการส่งเงินค่าหุ้น ได้แก่ สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 
5. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ 
download

6. หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

download
     เอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนประโยชน์ และผู้รับเงินสงเคราะห์  
7. ขอเปลี่ยนแปลงหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
download
     เอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนประโยชน์ และผู้รับเงินสงเคราะห์  
8. ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว  download
9. หนังสือมอบอำนาจ กรณีกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ และกรณีกู้สามัญเพื่อชำระบัตรเครดิต  download
10. ใบรับรองประมาณการรายรับ - รายจ่าย กรณีกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ download
11. แบบคำขอคัดสำเนาเอกสาร และหนังสือรับรอง download
12. ขอรับเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย  download
13. หนังสือตั้งผู้รับเงินสงเคราะห์  download
14. ขอเปลี่ยนแปลงหนังสือตั้งผู้รับเงินสงเคราะห์ download
15. ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว กรณีคู่สมรสเสียชีวิต  download
16. หนังสือรับการเป็นผู้จัดการงานศพ  download
17. บันทึกข้อความ แจ้งถอนเงิน  download

แบบฟอร์มคำขอกู้

แบบฟอร์มคำขอกู้
ดาวน์โหลด
1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ New2
download
     ตัวอย่างการกรอก คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ New2 download
     เอกสารประกอบคำขอกู้เงินสามัญ ได้แก่
     1. สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำ
     
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างและสำเนาทะเบียนบ้าน
         ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
   
  3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/ลูกจ้างและสำเนาทะเบียนบ้าน
         ของคู่สมรส (ถ้ามี)
     4. สำเนาใบสำคัญสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
     5. ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
     6. สำเนาหน้า Book Bank (ผู้กู้)
     
7. กรณีสมรสแล้ว ใช้คำนำหน้าเดิม / นามสกุลเดิม แนบใบขอใช้คำนำหน้าเดิม / นามสกุลเดิม (คร.2)
 
2. เอกสารเพิ่มเติม กรณีใช้สหประกันชีวิตค้ำประกัน
 

     1. ใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ 
     2. ตัวอย่าง การเขียนใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ 
     3. ขอปิดบัญชีเวนคืนกรมธรรม์
     4. สำเนาบัตรประชาชน

download
download
download
3. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
download
     เอกสารประกอบคำขอกู้เงินฉุกเฉิน ได้แก่
     1. สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) เดือนล่าสุด ของผู้กู้
     
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้กู้
 
4. เปลี่ยนคนค้ำประกันเงินกู้ download
5. ขอลด/เพิ่มชำระเงินต้น download
6. คำขอรับสภาพหนี้และขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หนี้ที่เกิดจากการเป็นผู้ค้ำประกัน download
7. บันทึกข้อตกลงให้ความยินยอมของผู้ค้ำประกันเงินกู้ กรณีพักชำระหนี้ download
8. หนังสือขอผ่อนเวลาการส่งงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้สามัญ กรณีพักชำระหนี้ download
9. บันทึกข้อตกลง เปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกันจากสมุดบัญชี เป็น หุ้นค้ำประกัน download
10. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อการจัดซื้อสินค้าหรือบริการตามโครงการเงินกู้... download
11. คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อการจัดซื้อสินค้าหรือบริการตามโครงการเงินกู้ "เงินปันผล" ประจำปี 2566New2 download
12. คำขอปรับโครงสร้างหนี้New2 download
13. คำขอกู้/หนังสือสัญญาเงินกู้โครงการความสุขไม่มีวันเกษียณ New2 download

 

Go to top