header
08 ก.ย. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (อ่าน:888)
04 ก.ย. 66
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการเงินกู้ "สหกรณ์สร้างสุข" (อ่าน:241)
24 ส.ค. 66
โครงการตุลามาออม (อ่าน:166)
23 ส.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 3 อัตรา (เจ้าหน้าที่การเงินและการลงทุน เจ้าหน้าที่สินเชื่อและกฎหมาย และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) (อ่าน:1022)
02 ส.ค. 66
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกู้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) (อ่าน:600)
02 ส.ค. 66
ประกาศ เรื่อง วันหยุดทำการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 (อ่าน:43)
03 ก.ค. 66
ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อ่าน:109)
29 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้ "เงินปันผล" ประจำปี 2566 (อ่าน:733)
03 พ.ค. 66
ประกาศ การปรับกำหนดวงเงินรับฝาก (อ่าน:483)
03 พ.ค. 66
ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (อ่าน:412)

OAG Bank

boss

 

อัตราดอกเบี้ย
  เงินฝาก
- ออมทรัพย์ 1.00
- ออมทรัพย์พิเศษ 2.15
- สหกรณ์ครบรอบ 42 ปี 2.25
  เงินกู้
- ฉุกเฉิน 6.00
- สามัญ 6.00
- พิเศษเพื่อการเคหะ 5.00
Go to top