header

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมการออม เพื่อสหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง

ค่านิยม : บริการด้วยใจ โปร่งใส ซื่อตรง

พันธกิจ
     1. จัดระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     2. จัดให้มีบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิก เพิ่มจำนวนสมาชิกให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
     3. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก
     4. จัดกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์

 

 

 

 

 

Go to top