header
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด (127)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (160)
สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด  มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแก่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นจำนวนเงิน 100,000.00 บาท เมื่อวันพุธที่  18  กันยายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแก่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นจำนวนเงิน 100,000.00 บาท เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 (1)
โครงการส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และจัดทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และจัดทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2562 (79)
ประชุมสัมมนาโครงการ ส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมพีชลากูน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา
ประชุมสัมมนาโครงการ ส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมพีชลากูน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา (96)
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์  (59)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (196)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (304)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมประมาณ 150 คน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมประมาณ 150 คน (117)
ผู้แทน สอ.สตง เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี
ผู้แทน สอ.สตง เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี (7)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ดำริอิศรานุวรรต
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ดำริอิศรานุวรรต (122)
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ดำริอิศรานุวรรต
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ดำริอิศรานุวรรต (66)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้แทน สอ.สตง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ  วางพานพุ่ม ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตแห่งประเทศไทย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้แทน สอ.สตง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วางพานพุ่ม ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตแห่งประเทศไทย (225)
Go to top