header

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมการออม บริหารงาน และบริการสมาชิก
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ค่านิยม : รับผิดชอบ ซื่อตรง โปร่งใส บริการด้วยใจ

พันธกิจ
     1. จัดให้มีระบบการออมและสินเชื่อที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิก
     2. จัดหาแหล่งลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
     3. จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการบริหารงาน และการให้บริการที่ทันสมัย
     4. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก รวมถึงช่วยเหลือสาธารณประโยชน์และสังคม

 

 

 

 

 

Go to top