header

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

ประกาศ

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ download
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง download
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับสมาชิก สมาชิกสมทบ download
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัครงาน และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา download
  • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy) download
  • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด download

แบบฟอร์ม

  • หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 download
  • แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form) download
Go to top