header

คณะกรรมการดำเนินการpongchan
นางพวงจันทร์  เหล่าสุทธิวงษ์
ประธานกรรมการ

 mathulee
 

toadpong
นางสาวมธุลีย์ โยคี
รองประธานกรรมการคนที่ 1


นายเทอดพงษ์ พงษ์ศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการคนที่ 2

Chuchat

Nantida

pattanan

นายชูชาติ ชัยพจน์พานิช
กรรมการ

นางสาวนันทิดา บัวแย้ม
กรรมการ

สิบเอกหญิงพัทธนันท์ พัทยา
กรรมการ

chanarun

Katin

Thanapat
นายชนารัญฐ์ วงศ์พยัคฆ์
กรรมการ
นายกฤติน จินาภาค
กรรมการ
นายธนพรรฒ ปัญญาเฟื่อง
กรรมการ

Chalermsri Sontree
นางสาวเฉลิมศรี เกตุแดง
กรรมการและเหรัญญิก
นางสุนทรี ตะเพียนทอง
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
Kidakan Pongnitit
นางสาวกิดาการ แสงวิทยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
นายพงศ์นิธิศ บุญแสนกุลธวัช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Go to top