header

ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด

          เนื่องด้วยในระยะต้นปี 2523 นายทวี หนุนภักดี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ได้เล็งเห็นว่าข้าราชการผู้มีรายได้น้อยและลูกจ้างประจำมีรายได้น้อย ก็มักจะหาทางออก
ด้วยการกู้ยืมโดยยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนในทางการเงินเพิ่มยิ่งขึ้น จึงได้ปรารภ
และมอบหมายให้ นายประภัทร พุทธสุวรรณ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขานุการกรมเป็นผู้ดำเนินการชักชวน
และหาสมาชิกเพื่อร่วมกันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น โดยนายประภัทร พุทธสุวรรณ ได้รวบรวมสมาชิกผู้ร่วม
อุดมการณ์เดียวกันเป็นสมาชิกได้ 140 คน ถือหุ้น 2,241 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 22,410.00 บาท
เกินกว่าขั้นต่ำที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดไว้คือ 100 คนแล้ว จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ต้นสังกัด เพื่อขออนุญาตเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

          1. ขออนุญาตใช้สถานที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นสำนักงานของสหกรณ์
          2. ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน จัดการหักเงินเดือนที่สมาชิกจะต้องส่งเป็นค่าหุ้น
              เงินงวดชำระหนี้ และเงินอื่น ๆ ที่สมาชิกพึงชำระต่อสหกรณ์

          3. ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน บางท่าน ช่วยเหลือปฏิบัติงานของสหกรณ์
              ที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรก จนกว่าสหกรณ์จะมีฐานะดีพอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้

การประชุมจัดตั้ง
          หลังจากได้รับอนุญาตต้นสังกัดแล้ว จึงได้มีการเรียกประชุมผู้สมัครเป็นสมาชิกเริ่มแรก
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2523 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

          1. กำหนดชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด”
          2. กำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่สำคัญไว้ 2 ประการ
                    2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและฝากเงิน
                    2.2 ให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
          3. พิจารณากำหนดข้อบังคับของสหกรณ์
          4. เลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์ รวม 11 คน
              ประกอบด้วย

                    1. นายประภัทร พุทธสุวรรณ ประธานคณะผู้จัดตั้ง photo[แสดงรูป]
                    2. นายวุทธิ ธรรมชัยปราการ รองประธานคณะผู้จัดตั้ง photo[แสดงรูป]
                    3. นายสมพงศ์ วงศ์พรหมชัย เหรัญญิก photo[แสดงรูป]
                    4. นายสุรินทร์ อี่ชโรจน์ เลขานุการ photo[แสดงรูป]
                    5. นายทองคำ ขยัน photo[แสดงรูป]
                    6. นายจำรัส พานารถ photo[แสดงรูป]
                    7. นายประธาน ดาบเพชร photo[แสดงรูป]
                    8. นายศิริรักษ์ อมตกุล photo[แสดงรูป]
                    9. นายสมบุญ วงศ์รักศักดิ์ photo[แสดงรูป]
                    10. นายประเสริฐ เอี่ยมสกุล (ณ ตะกั่วทุ่ง) photo[แสดงรูป]
                    11. นางสุนีย์ ยงวานิชจิต photo[แสดงรูป]

การจดทะเบียน
          คณะผู้จัดตั้งได้ดำเนินการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2523 และได้รับการจดทะเบียนดำเนินกิจการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 และภายใต้ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด ที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2523 สหกรณ์มีฐานะนิติบุคคลตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง

สมาชิก
          คุณสมบัติของสมาชิกปรากฏตามข้อบังคับ มีดังนี้
          1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด
          2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
          3. เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือ ลูกจ้างประจำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
          4. เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี
          5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

คณะกรรมการดำเนินการ
          ข้อบังคับได้กำหนดให้สมาชิกเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดำเนินการขึ้นมาดำเนินกิจการแทนตนในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการมีหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารงานและควบคุมการทำงานให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี โดยในปีแรกจะต้องจับสลากออกครึ่งหนึ่งเพื่อให้มีกรรมการชุดเดิมคงเหลืออยู่กึ่งหนึ่ง เพื่อให้ทำการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรของสหกรณ์
          ผู้จัดการ ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ กรณีที่สหกรณ์ใดไม่มีผู้จัดการให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการทำหน้าที่นี้ ในเริ่มแรกสหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด ไม่ได้มีตำแหน่งผู้จัดการ ทั้งนี้เนื่องด้วยคณะกรรมการสมัยนั้นได้เล็งเห็นว่า สหกรณ์เราเป็นสหกรณ์ขนาดกลาง งานประจำของผู้จัดการมีไม่มากพอ แต่ต่อมาเนื่องจากทรัพย์สินของสหกรณ์เริ่มมีมากขึ้น มีภาระงานในการบริหารเงินลงทุน สหกรณ์จึงจัดให้มีตำแหน่งผู้จัดการตั้งแต่ปี 2542
          เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสหกรณ์ในปี 2523 จนถึงปี 2529 เพื่อเป็นการประหยัดได้ขออนุมัติให้ข้าราชการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มาทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น บัญชีการเงิน สินเชื่อ โดยจ่ายค่าตอบแทนบ้าง หลังจากนั้นจึงได้เริ่มจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยตรง และลดจำนวนข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ขออนุมัติช่วยงานลง จนถึงปี 2553 มีข้าราชการช่วยงานคงเหลือ 3 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 8 คน

Go to top